Chương trình phối hơp giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước và Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam

11:12 |
Chương trình phối hơp giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước và Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam trong việc triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan
Chương trình phối hơp giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước và Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam

Ngày 4 tháng 6 năm 2014 Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam đã ký chương trình phối hợp số 728/Ctr-QLLĐNN-HHXKLĐVN trong việc triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động VN sang làm việc tại Đài Loan. Ấn phẩm Lao động và Việc làm ngoài nước trân trong giới thiệu bạn đọc nội dung chương trình này.

Nhằm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, ổn định và phát triển bền vững thị trường lao động Đài Loan và bảo vệ quyền lợi của người lao động và các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan theo hợp đồng, Cục Quản lý lao động ngoài nước ( DOLAB ) và Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam ( VAMAS ) thống nhất phối hợp thực hiện các nội dung sau đây: 
   1. Trách nhiệm của VAMAS:
   a) Nắm bắt thông tin về tình hình thị trường lao động Đài Loan và hoạt động của các doanh nghiệp hội viên đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp xử lý phù hợp.
   b) Thông tin thường xuyên cho các doanh nghiệp hội viên về các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước đối với hoạt động đưa lao động sang làm việc tại thị trường Đài Loan.
   c) Giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, thông tin kịp thời cho DOLAB
về các hiện tượng vi phạm các quy định của nhà nước trong việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của các doanh nghiệp.
   d) Phối hợp với DOLAB kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.
   2. Trách nhiệm của DOLAB:
   a) Thường xuyên cung cấp cho VAMAS các thông tin về chủ trương, chính sách và quy định của nhà nước về đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.
   b) Tham khảo ý kiến của VAMAS trước khi ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hoặc quy định mới có liên quan đến hoạt động đưa người lao động sang làm việc tại Đài Loan.
   c) Trên cơ sở các thông tin của VAMAS về hoạt động của các doanh nghiệp đưa người lao động sang làm việc tại Đài Loan, DOLAB sẽ xem xét, xác minh để xử lý theo quy định. Trường hợp cần thiết DOLAB sẽ trao đổi thêm với VAMAS trước khi quyết định.
   d) DOLAB sẽ thông tin cho VAMAS về các biện pháp xử lý doanh nghiệp vi phạm để hai bên phối hợp giám sát việc thực hiện.
   3. DOLAB phối hợp với VAMAS áp dụng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan, cụ thể:
a) Đối tượng: Các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan đáp ứng các tiêu chí sau:
   - Là thành viên của Ban Thị trường Đài Loan thuộc VAMAS
   - Thực hiện nghiêm túc các quy định về đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan, đặc biệt là quy định về chấn chỉnh tổ chức hoạt động đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan, quản lý lao động, giảm phí và kiểm soát chi phí theo quy định tại Công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 15/02/2012, công văn số 4930/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 28/12/2012 và Công văn số 5251/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 31/12/2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
   - Được VAMAS lựa chọn và giới thiệu cho DOLAB.
   b) Cơ chế khuyến khích
   - Được xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam tại Đài Loan trong thời gian 3 ngày làm việc;
   - Được trả lời đăng ký hợp đồng trong thời gian 5 ngày làm việc;
   - Được xác nhận danh sách xuất cảnh trong ngày;
   - Được xác nhận “Bản cam kết về lương và chi phí cho người lao động đi làm việc tại Đài Loan” tại DOLAB trong ngày;
   - Được hỗ trợ tạo nguồn và tuyển chọn lao động tại địa phương.
   - Được ưu tiên tham gia thí điểm đưa lao động sang làm việc tại các thị trường mới, ngành nghề mới.
   - Thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục, Hiệp hội XKLĐ Việt Nam các phương tiện thông tin đại chúng ở trong
và ngoài nước danh sách những doanh nghiệp thực hiện đúng quy định để người lao động, đối tác nước ngoài biết đăng ký và hợp tác.
   4. Phòng Đài Loan-Châu Mỹ thuộc DOLAB và Ban Thị trường Đài Loan thuộc VAMAS là đầu mối tham mưu giúp Lãnh đạo DOLAB và VAMAS theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này. Phòng Đài Loan - Châu Mỹ và Ban Thị trường Đài Loan họp định kỳ (1 hoặc 2 tuần/lần) hoặc đột xuất để trao đổi thông tin, thảo luận rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này với Lãnh đạo hai cơ quan DOLAB và VAMAS.
   5. DOLAB và VAMAS có trách nhiệm bảo mật các thông tin trong quá trình trao đổi giữa hai bên.
   6. Chương trình phối hợp này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành hai bản, có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một bản.
  Hai bên sẽ trao đổi, thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình phối hợp này khi cần thiết.

Xuất khẩu lao động Nhật Bản ký quỹ 3000$

17:03 |
TTLĐ - Ngày 10/10/2013 bộ Lao Động – Thương Binh & Xã Hội đã ban hành thông tư số: 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định về mức trần tiền ký quỹ và thị trường xuất khẩu lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận kỹ quỹ với người lao động.
Xuất khẩu lao động Nhật Bản ký quỹ 3000$

Danh sách các doanh nghiệp tham gia Ban thị trường Đài Loan (cập nhật đến 18-04-2014)

11:08 |

Danh sách các doanh nghiệp tham gia Ban thị trường Đài Loan (cập nhật đến 18-04-2014)
Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp tham gia Ban thị trường Đài Loan (cập nhật đến 18-04-2014)

Danh sách công ty xuất khẩu lao động

13:09 |
Dưới đây là danh sách các công ty có giấy phép xuất khẩu lao động
Danh sách công ty xuất khẩu lao động

Thành lập Ban thị trường Đài Loan

17:57 |

TTLĐ - Nhằm lành mạnh hóa việc cung ứng lao động sang thị trường Đài Loan, ngày 24-2-2014, Chủ tich Hiệp hội đã ký Quyết định số 01 và 02-QĐ/HHXKLĐ thành lập, ban hành Quy chế hoạt động của Ban thị trường Đài Loan và bổ nhiệm các vị trí Lãnh đạo Ban. Kèm theo là mẫu đơn xin gia nhập Ban thị trường Đài Loan, nếu doanh nghiệp công nhận Quy chế, cam kết thực hiện nghĩa vụ của thành viên.

Thành lập Ban thị trường Đài Loan